ROZDZIAŁ I
 

Postanowienia ogólne

§1

1. Sołectwo Bycina jest jednostką pomocniczą Gminy.

2. Sołectwo obejmuje terytorium o powierzchni 1234,0 ha.

3. Sołectwo działa zgodnie z postanowieniami obowiązujących przepisów,

a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tj. z 2001 r. Dz. U nr 142, poz 1591 z pózn. zm.),

2) Statutu Gminy Rudziniec,

3) niniejszego statutu Sołectwa.

 

§2

1. Do zadań sołectwa należy organizowanie życia społeczno-gospodarczego na

swoim terenie oraz podejmowaniu inicjatyw w sprawach dotyczących sołectwa.

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w § 9 Statutu Gminy

Rudziniec.

 

§3

1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie,

2) sołtys.

2. W celu wsparcia działalności sołtysa, zebranie wiejskie wybiera radę sołecką.

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej pokrywa się z kadencją Rady Gminy

Rudziniec.

4. Po zakończeniu kadencji, sołtys i rada sołecka działają do czasu wyboru

nowego sołtysa i rady sołeckiej.

 

 

ROZDZIAŁ II

Zebranie wiejskie

§4

1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Prawo udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, którzy

posiadają czynne prawo wyborcze.

3. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy,

2) na pisemne żądanie co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału

w zebraniu,

3) na wniosek Rady Gminy lub Wójta Gminy,

4) na wniosek rady sołeckiej.

4. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku.

5. Zebranie wiejskie na wniosek osób i organów wymienionych w ust. 3 pkt. 2 do 4, powinno

być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

6. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni, co najmniej 7 dni przed

jego terminem. Zawiadomienie powinno zawierać: informację na czyj wniosek zebranie jest

zwoływane, dokładne określenie daty, godziny, miejsca zebrania, podanie proponowanego

porządku obrad i podanie tematów proponowanych do podjęcia uchwał.

7. Termin i miejsce zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości mieszkańców w sposób

zwyczajowo przyjęty w sołectwie.

8. Sołtys może korzystać z pomocy organizacyjnej w zwołaniu zebrania wiejskiego i w tym

celu zwraca się do Wójta Gminy.

9. W przypadku nie zwołania przez sołtysa zebrania wiejskiego na wniosek osób i organów

wymienionych w ust. 3 pkt. 2 do 4, zebranie zwołuje Wójt Gminy. Przepisy ust. 6 stosuje się

odpowiednio.

 

§5

Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców

z wyłączeniem spraw będących w kompetencji Rady Gminy, Wójta Gminy oraz innych

organów administracji publicznej,

2) wybór i odwołanie sołtysa,

3) wybór i odwołanie rady sołeckiej,

4) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności sołtysa i rady sołeckiej,

5) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania środków budżetowych

przekazanych sołectwu przez Radę Gminy.

 

§6

1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej:

1) dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność

co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa,

2) głosowanie odbywa się w sposób jawny.

2. Przepisy ust. 1 pkt. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy wobec braku quorum, zebranie

odbywa się wdrugim terminie, po upływie 30 minut od pierwszego terminu a zawiadomienie

o nim odpowiada wymogą §4 ust. 6.

 

§7

1. Zebranie wiejskie, z zastrzeżeniem §13, prowadzi sołtys lub upoważniony przez niego

członek rady sołeckiej.

2. Porządek obrad każdego zebrania powinien zawierać przyjęcie protokołu z poprzedniego

zebrania, sprawozdanie z realizacji uchwał, które składa sołtys lub upoważniony przez

niego członek rady sołeckiej.

 

§8

1. W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy sołectwa. Spis uprawnionych

mieszkańców sołectwa sporządza Urząd Gminy.

2. Wyniki głosowania ogłasza prowadzący zebranie bezzwłocznie.

 

§9

W zebraniu wiejskim mogą brać udział członkowie Rady Gminy, Wójt Gminy, przedstawiciele Urzędu Gminy oddelegowani przez Wójta dla referowania sprawy i udzielania wyjaśnień. Poza tym w zebraniu mogą brać udział przedstawiciele instytucji, organizacji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

 

§10

1. Z każdego zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) datę, godzinę zebrania i oznaczenie, w którym terminie zebranie się odbywa,

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności

wybór sekretarza zebrania,

3) nazwiska zaproszonych na zebranie osób i oznaczenie ich stanowisk,

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

5) zatwierdzony porządek zebrania,

6) sprawozdanie sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania,

7) przebieg zebrania, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych

i uchwalonych wniosków,

8) podjęte uchwały na zebraniu.

2. Zebranie wiejskie podejmuje uchwały stosownie do przepisów niniejszego statutu. Uchwały

te nie mogą naruszać kompetencji innych podmiotów.

3. Podjęte na zebraniu uchwały sołtys w terminie 7 dni po odbyciu zebrania przekazuje

do Wójta Gminy.

4. Wójt Gminy bada zgodność podjętych uchwał z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

5. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały

w całości lub w części orzeka Wójt Gminy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia

doręczenia.

6. Od rozstrzygnięcia Wójta w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały służy organowi

wykonawczemu sołectwa odwołanie do Rady Gminy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od

dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

7. Rada Gminy rozpatruje odwołanie sołectwa na sesji, po zapoznaniu się z opiniami Wójta

oraz właściwej komisji.

8. Wójt Gminy realizuje ważnie podjęte przez zebranie wiejskie uchwały we własnym zakresie

lub przekazuje do rozpatrzenia przez właściwy organ, jeżeli ich realizacja przekracza

jego kompetencje.

9. O sposobie załatwienia spraw wynikających z ważnie podjętych uchwał zebrania

wiejskiego, Wójt Gminy informuje sołtysa w terminie 30 dni od otrzymania uchwał.

10. Każdy mieszkaniec sołectwa ma prawa wglądu do protokołu z zebrania wiejskiego,

robienia z niego notatek oraz wyciągów.

 

 

ROZDZIAŁ III

Sołtys, Rada Sołecka

§11

1. Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.

2. Sołtysem i członkiem rady sołeckiej może być wybrany mieszkaniec sołectwa uprawniony

do głosowania.

 

§12

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

 

§13

1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje Wójt Gminy nie później niż 3

miesiące po zakończeniu kadencji. w tym celu Wójt Gminy określa miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wyznacza

przewodniczącego zebrania spośród pracowników Urzędu Gminy. w porozumieniu z radnymi, na przewodniczącego zebrania, Wójt może

wyznaczyć radnego z terenu sołectwa .

2. Zebranie wiejskie otwiera przewodniczący wyznaczony przez Wójta Gminy, który przedstawia porządek zebrania i cel zgromadzenia,

następnie przeprowadza w trybie jawnym wybór wiceprzewodniczącego i sekretarza spośród mieszkańców sołectwa.

3. Zarządzenie Wójta Gminy o zwołaniu zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców

sołectwa, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.

4. Postanowienia § 6 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 stosuje się odpowiednio

 

§14

1. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez

stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. W pierwszej kolejności należy dokonać wyboru sołtysa, a w drugiej - członków rady sołeckiej.

 

§15

1. Do przeprowadzenia wyborów zebranie wiejskie wyłania spośród uczestników zebrania komisję skrutacyjną w składzie 3 osób. członek

komisji nie może kandydować na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają ze swojego składu przewodniczącego.

3. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart wyborczych,

3) przeprowadzenie głosowania,

4) ustalenie wyników wyborów,

5) sporządzenie protokołu i ogłaszanie wyników wyborów.

4. Protokół z przeprowadzonych czynności wyborczych podpisuje przewodniczący i członkowie komisji.

5. Protokoły z przeprowadzonych wyborów i karty do głosowania załączone są do protokołu z zebrania wiejskiego.

 

§16

1. Na kartach do głosowania, opieczętowanych pieczęcią Urzędu Gminy umieszcza się w kolejności zgłoszeń nazwiska kandydatów.

2. Głosowanie na sołtysa polega na postawieniu znaku "x" przy jednym nazwisku, w kratce z lewej strony.

3. Głosowanie na członków rady sołeckiej polega na postawieniu znaku "x" w kratce z lewej strony przy nazwiskach w liczbie nie

przekraczającej liczby mandatów do obsadzenia.

4. Za nieważne uznaje się karty:

1) inne niż wydane przez komisję skrutacyjną,

2) w których liczba znaków przekracza liczbę miejsc w danym organie.

5. Kart całkowicie przedartych nie bierze się pod uwagę przy ustaleniu wyników. Dopiski przy karcie nie są brane pod uwagę.

6. Ważne są karty:

1) bez dokonanego wyboru,

2) na których liczba znaków "x" była równa lub mniejsza od liczby miejsc w danym organie.

7. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnych głosów.

8. W przypadku gdy kilku kandydatów otrzymało tyle samo głosów a liczba tych kandydatów przekracza pozostałe do obsadzenia mandaty,

komisja skrutacyjna przeprowadza powtórne glosowanie.

9. W powtórnym glosowaniu biorą udział tylko kandydaci, o których mowa w ust. 8 ubiegający się o pozostałą do obsadzenia liczbę miejsc

w danym organie.

10. Jeżeli wyniki powtórnego glosowania nie umożliwiają jednoznacznego wskazania, którzy kandydaci zostali wybrani, komisja skrutacyjna

przeprowadza losowanie spośród tych kandydatów, którzy otrzymali równą liczbę głosów tak, aby możliwe było obsadzenie wylosowanymi

kandydatami wszystkich pozostałych wolnych mandatów.

 

§17

Do obowiązków i kompetencji sołtysa należy:

1) organizowanie i koordynacja inicjatyw i przedsięwzięć lokalnych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej,

2 ) zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich z zastrzeżeniem § 13,

3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń rady sołeckiej,

4) przewodniczenie radzie sołeckiej,

5) kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego,

6) składanie informacji ze swej działalności,

7) zarządzanie, zgodnie z przepisami prawa, środkami finansowymi, które Rada Gminy przekazała sołectwu,

8) występowanie do zebrania wiejskiego z projektami uchwał dotyczących potrzeb sołectwa,

9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa,

10) uczestniczenie w sesji Rady Gminy, na której rozpatrywane jest odwołanie sołectwa, o którym mowa w § 10 ust. 7,

11) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych przez Wójta,

12) współpraca w szczególności z radnymi z terenu sołectwa oraz innymi sołectwami.

 

§18

1. Sołtys jest każdorazowo zawiadamiany o sesji Rady Gminy, przez Przewodniczącego Rady Gminy na takich samych zasadach jak radny.

2. Na sesjach Rady Gminy sołtysowi przysługuje prawo występowania z głosem doradczym w zakresie spraw dotyczących sołectwa.

3. Sołtysowi przysługuje prawo składania do organów gminy wniosków wynikających z uchwał zebrania wiejskiego.

 

§19

Do zadań i kompetencji rady sołeckiej należy:

1) pomoc sołtysowi w przygotowaniu zebrań wiejskich i sporządzanie projektów uchwał tych zebrań,

2) zbieranie wniosków mieszkańców w sprawach sołectwa,

3) inicjowanie działań społecznych dla potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

 

§20

1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być odwołani przez zebranie przed

upływem kadencji, na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu wiejskim.

2. Z wnioskiem o odwołanie sołtysa i rady sołeckiej może zwrócić się do zebrania również Wójt Gminy.

3. Uchwała o odwołaniu z pełnionej funkcji podejmowana jest w głosowaniu tajnym po wysłuchaniu zainteresowanego.

 

§21

1 W przypadku wygaśnięcia mandatu z powodu śmierci, odwołania lub rezygnacji sołtysa lub członka rady sołeckiej w terminie do 2 miesięcy

od dnia powzięcia wiadomości o zaistniałym zdarzeniu, zarządzane są wybory uzupełniające.

2. Do wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio zasady określone w § 13, § 14, § 15 i §16.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa sołectwa

§22

1. Organy sołectwa występują do Rady Gminy o zapewnienie środków finansowych niezbędnych do prowadzenia statutowej działalności oraz

wspierania inicjatyw społecznych zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców.

2. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.

3. Na zasadach ustalonych przez Radę Gminy, sołectwo może otrzymywać środki finansowe z budżetu Gminy oraz dysponować nimi w celu

realizacji swoich zadań.

 

§23

1. Dochodami sołectwa mogą być środki inne niż wymienione w §22 ust. 3. W szczególności dochody te stanowią:

1) dobrowolne składki i darowizny,

2) środki z organizowanych przez sołectwo imprez,

3) inne dochody przewidziane przepisami prawa.

2. Nie wydatkowane w roku budżetowym dochody, o których mowa w ust.1 stanowią część nadwyżki budżetowej Gminy.

 

§24

1. Obsługę finansową w ramach dochodów i wydatków sołectwa prowadzi Gmina. Wszystkie dokumenty związane z dochodami i wydatkami

sołectwa przed akceptacją przez Wójta Gminy wymagają parafowania przez sołtysa.

2. Skarbnik Gminy informuje sołtysa o stanie środków i ich rozdysponowaniu przez Radę Gminy zgodnie z wnioskami sołectwa.

3. Bieżącą kontrolę nad gospodarką finansową sołectwa sprawuje Wójt Gminy za pośrednictwem Skarbnika Gminy.

 

§25

Działalność sołectwa kontroluje Rada Gminy za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

 

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§26

Zmian w niniejszym statucie dokonuje Rada Gminy.

 

§27

1. Tracą moc uchwały: uchwała Nr XXIV/274/01 Rady Gminy Rudziniec z dnia 29. 08. 2001 r. oraz uchwała Nr XV/160/2000 Rady Gminy

Rudziniec z dnia 19. 05. 2000 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Bycina i uchwała Nr XVI/108/96 Rady Gminy Rudziniec z dnia

19. 09. 1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bycina .

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.