Gmina Rudziniec - Sołectwo Bycina 

www.bycina.pl

Plan Odnowy miejscowości Bycina
na lata 2007 - 2013


SPIS TREŚCI


1. Rys historyczny
2. Charakterystyka miejscowości
3. Sfera społeczna

 • ludność
 • oświata
 • obiekty i kluby sportowe
 • organizacje pożytku publicznego
 • służba zdrowia
 • bezpieczeństwo publiczne
 • nieformalne grupy społeczne

4. Infrastruktura techniczna

 • zaopatrzenie w wodę
 • kanalizacja
 • utylizacja odpadów
 • energetyka
 • komunikacja

5. Sfera gospodarcza

 • przemysł
 • rolnictwo
 • leśnictwo

6. Analiza SWOT 

 • silne strony
 • słabe strony
 • szanse
 • zagrożenia

7. Przewidywane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Planu Odnowy Byciny w latach 2007 – 2013

 • tabela
 • cele planowanych inwestycji1. Rys historyczny 

 

Bycina jest nazwą topograficzną. Wywodzi się od wyrazu „byczyna”- miejsca hodowli lub wypasu byków 

Bycina należy do miejscowości z bardzo wczesną przeszłością sięgającą przełomu wieku XII i XIII. Pierwsza udokumentowana wzmianka  pochodzi z roku 1263. Była to zapewne mała osada lub gród położony przy brzegu dawnej rzeki Kłodnicy. Jej położenie można określić jako środek trójkąta utworzonego z obecnych wiosek Bycina- Taciszów- Pławniowice. Mógł to być gród zabezpieczający przeprawę przez rzekę lub punkt zaopatrzenia na tej ważnej wtedy drodze wodnej.

W źródłach historycznych pojawia się Bycina w roku 1556 w akcie kupna ziemi w dobrach toszeckich. Właścicielami Byciny zostały rody Libesteinski-Kolowrat-Colonna-Fels. W 1670 ziemię tę oraz rezydencję nazywaną „Villa Biczina” kupuje Albert Leopold Paczyński von Tenczin, który rozbudowuje pałac i przyległe zabudowania gospodarcze, a ok. 1700 roku następuje także rozwój wioski. Pierwsze udokumentowane wiadomości o obecnej wiosce pochodzą dopiero z roku 1728.Wymienia się, że wioska posiada młyn, karczmę i 12 zagród chłopskich. W 1741 roku młyn ten przebudowano stawiając tam wielki piec. W Bycinie powstał wtedy mały ośrodek hutniczy wraz z zapleczem. W roku 1780 powstała w wiosce pierwsza szkoła, którą rozbudowano w roku 1829. Jest to już szkoła murowana, która istnieje w wiosce do dziś.

Bycina bardzo często zmieniała swoich właścicieli. Najdłużej właścicielami byli hrabiowie Paczyńscy z Tęczyna herbu Okrza [Topór]. Pozostał po nich ciekawy zabytek kultury materialnej - [obecnie popadający w ruinę]- pałac. Dzieje pałacu były silnie związane ze stylem życia i losami ich kolejnych właścicieli. Jego wygląd odzwierciedlał lata świetności i upadku szlacheckich rodów. Po kolejnych pożarach [1767, 1784]następowała odbudowa czasami odmienna od poprzedniej, co sprawiło, że pałac zatracił swój pierwotny wygląd. Pałac w Bycinie był dumą najbliższej okolicy. Przez wieki postrzegany był z daleka, bowiem zbudowano go na falistym wzniesieniu tego terenu .Pałac zniszczony częściowo  w wyniku działań wojennych w 1945 roku, po wojnie zasiedlony przez lokatorów komunalnych został zdewastowany w znacznym stopniu .W latach dziewięćdziesiątych znalazł się prywatny nabywca „Monument Investment  Poland”, który rozpoczął  odbudowę zamku. Niestety prace remontowe od kilku lat nie posuwają się naprzód. Pałac, oraz zabudowania folwarczne zostały wpisane w rejestr zabytków w 1960 i 1997 roku. Po dawnej świetności pałacu pozostała jedynie kaplica św Trójcy z pochodzącą  z 1730 roku polichromią, oraz rokokowa figura św Floriana, stojąca w pobliżu pałacu. 

Przed wojną znajdowały się w wiosce: Urząd Stanu Cywilnego, Poczta, Ochotnicza Straż Pożarna, stacja benzynowa, 2 gospody, 3 sklepy, 2 piekarnie. Wieś od 1926 była zelektryfikowana W 1940 roku powstał w Bycinie zakład przerobu odpadów „Kadawa- Bakutil”. Bardzo trudnym okresem dla mieszkańców Byciny był okres wojny. Mężczyźni zostali powołani do niemieckiego wojska, a ci, którzy nie poszli na front , byli wcielani do „Volkssturmu”. Wielu mężczyzn nie wróciło z niewoli lub zginęło na froncie - o czym przypomina tablica z nazwiskami poległych w czasie II wojny światowej znajdująca się w przydrożnej kapliczce św. Jana Nepomucena z 1794 roku. Po wkroczeniu wojsk sowieckich większe domy w wiosce zostały zajęte, a na mocy konferencji w Poczdamie ludność niemiecka musiała opuścić Polskę. Wysiedlenie stało się dramatem wielu rodzin, które zmuszone były do opuszczenia miejsc rodzinnych.

 

2. Charakterystyka miejscowości

 

W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wielu mieszkańców Byciny wyemigrowało do RFN . W roku 1990 rozpoczęła swą działalność Mniejszość Niemiecka co było potrzebą kulturowego wyodrębnienia osób pochodzenia niemieckiego.

Bycina była wioską typowo rolniczą; większość rodzin utrzymywała się wyłącznie z prowadzenia małych gospodarstw rolnych. Po rolnikach najliczniejszą grupę stanowili robotnicy przemysłowi, zatrudnieni głównie w górnictwie i hutnictwie. Obecnie struktura zatrudnienia uległa zmianie. Większa część mieszkańców znajduje zatrudnienie w przemyśle i usługach, a niewielka część utrzymuje się z rolnictwa lub prowadzi małe gospodarstwa rolne na własne potrzeby.
Swojemu położeniu Bycina zawdzięcza latem duży ruch turystów przyjeżdżających wypoczywać nad pobliskie jeziora ( Pławniowice, Dzierżno).Przez wioskę przebiegają również dwie uczęszczane trasy rowerowe.
W ostatnich latach zwiększyła się aktywność mieszkańców wioski.W1991 roku powstał Komitet Budowy Kościoła w Bycinie, a w 2000 roku konsekrowano nowo wybudowany kościół pw. Św. Trójcy. Duży wkład w budowę wnieśli sami mieszkańcy-budowę finansowano głównie ze składek miejscowych parafian oraz darowizn byłych mieszkańców mieszkających w Niemczech. Obecnie istniejąca Rada Kościelna w Bycinie aktywnie działa na rzecz bycińskiego kościoła i jej mieszkańców.

W roku 2001 z inicjatywy mieszkańców powstało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Przyszłość”, którego jednym z głównych celów była obrona szkoły przed jej likwidacją. Stowarzyszenie organizowało wiele zabaw dla mieszkańców, a dochód z tych imprez był przeznaczony na zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Bycinie. Obecnie jego działalność została zawieszona.
Od roku 1887 istnieje Ochotnicza Straż Pożarna w Bycinie, która przez wiele lat nie miała swojej siedziby. Dopiero w roku 2003 oddano do użytku nowo wybudowaną, nowoczesną Strażnicę OSP. Od roku 2005 działa we wsi Klub Seniora, który skupia starszych, aktywnych mieszkańców.

3.1 Ludność.

Liczbę mieszkańców według stanu na dzień 15.11.2007r. podanego przez Urząd Stanu Cywilnego w Rudzińcu przedstawia poniższa tabela:

Ogólna liczba osób w sołectwie zameldowanych na pobyt stały to 885 co stanowi 8,51% ogółu mieszkańców gminy.

Grupa wiekowa Liczba mieszkańców
0 - 2 21
3 - 6 27
7 - 12 57
13 - 15 32
16 - 17 26
18 – 64 mężczyźni
18 – 59 kobiety
Razem 
279
263
542 
65 i więcej mężczyźni
60 i więcej kobiety
Razem 
77
103
180 


Dane w tabeli ulegają częstym zmianom i nie jest to pełny rzeczywisty obraz demografii w Bycinie ponieważ wiele osób - szczególnie w przedziale wieku 18-64 przebywa za granicą a jest ciągle zameldowana w sołectwie. Jest też spora grupa osób mieszkająca u nas a z różnych powodów zameldowana gdzie indziej. 

 3.2  Oświata

Na terenie sołectwa nie funkcjonuje przedszkole ani ognisko przedszkolne.

Po likwidacji w końcu lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia samodzielnego Państwowego Przedszkola obejmującego rejon miejscowości Bycina takiej placówki już nie reaktywowano, a opiekę dydaktyczną nad dziećmi sześcioletnimi przejęła tzw. „zerówka” działająca przy Szkole Podstawowej w Bycinie.

W Bycinie funkcjonuje Szkoła Podstawowa obejmująca swoim działaniem obwód sołectwa Bycina . Jest to szkoła siedmiooddziałowa z jedną grupą dzieci sześcioletnich i sześcioma oddziałami szkolnymi. Obiekt położony jest w centrum miejscowości co przy zwartej zabudowie Byciny sprawia iż droga do szkoły większości uczniów zamyka się w 5 do 10 min. pieszego przejścia. Dzieci mieszkające w najdalej od szkoły położonych budynkach mieszkalnych - w obrębie Śluzy Dzierżno - mają do pokonania ok. 1,5 km drogi. Szkoła jest budynkiem samodzielnym, o wystarczającej liczbie klas co pozwala na pracę placówki na jednej zmianie. Posiada zastępczą salę do zajęć wychowania fizycznego i bezpośredni dostęp do obiektu sportowego LKS „Ślązak” Bycina.

Młodzież gimnazjalna ma możliwość kształcenia się w Publicznym Gimnazjum w Rudzińcu w ramach własnego obwodu szkolnego.

3.3 Obiekty i kluby sportowe.  

W sołectwie działa Ludowy Klub Sportowy „Ślązak” Bycina posiadający obiekt otwarty o pow. ok. 2ha. na którym znajduje się boisko do piłki nożnej, bieżnia, asfaltowe boisko do koszykówki i siatkówki, boisko treningowe. Przy obiekcie znajduje się budynek mieszczący szatnię dla sportowców i salę wielofunkcyjną o łącznej powierzchni 100m2 . Obiekt jest w części ogrodzony i posiada miejsca siedzące dla kibiców oraz stałą podwyższoną i zadaszoną scenę wykorzystywaną na potrzeby festynów.

Klub prowadzi sekcję piłki nożnej a w tym drużynę seniorów i trampkarzy.

3.4 Organizacje pożytku publicznego.

Ochotnicza Straż Pożarna jest organizacją zrzeszającą dorosłych i młodzież w swoich szeregach.

OSP Bycina ma do swojej dyspozycji strażnicę z pomieszczeniami funkcyjnymi, zapleczem socjalnym i salą wielofunkcyjną z zapleczem kuchennym wykorzystywaną przez mieszkańców i Radę Sołecką do organizacji zebrań, spotkań rekreacyjnych i towarzysko – rodzinnych. Sala ta służy również dzieciom jako świetlica środowiskowa, prowadzona przez OPS w Rudzińcu w środy każdego tygodnia w godz. od 16.00 do 19.00.

 3.5 Służba zdrowia

Na terenie sołectwa nie mieści się żaden Ośrodek Zdrowia. Obecnie bogata oferta tego typu zakładów stwarza wiele możliwości dla mieszkańców w zakresie dbania o swoje zdrowie.

Mieszkańcy w większości korzystają z usług Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Remedium” w Pyskowicach z filiami w Poniszowicach i Taciszowie. Zakład ten oferuje bardzo bogaty zakres usług medycznych, począwszy od opieki pielęgniarskiej w domu pacjenta a skończywszy na specjalistycznych poradach w ośrodku w Pyskowicach. Opieka ta jest dostępna przez całą dobę dla wszystkich grup pacjentów.
 

 3.6 Bezpieczeństwo publiczne

Na terenie wsi Bycina nie znajduje się Posterunek Policji. Najbliższy Komisariat mieści się w Pyskowicach a Posterunek Policji ma siedzibę w Rudzińcu i obsługuje teren całej Gminy.

3.7 Nieformalne grupy społeczne

Rada Kościelna działająca przy Kościele św. Trójcy w Bycinie

Wraz z zamysłem budowy nowego kościoła w Bycinie pod wezwaniem Św. Trójcy zawiązała się w sołectwie Rada Kościelna. Od początku swojego istnienia była to bardzo aktywna grupa z jasno wyznaczonym celem działania jakim była budowa nowej świątyni katolickiej. Po zakończeniu budowy i konsekracji kościoła grupa ta nadal prężnie działa w Bycinie zajmując się wszystkimi pracami związanymi z życiem religijnym naszej społeczności. Corocznie organizuje też wielki festyn w okresie letnim – kilkudniowy , z którego dochody są przeznaczane na wszelkie inwestycje i modernizacje wokół świątyni, cmentarza, parkingów parafialnych, remonty kaplicy, krzyży przydrożnych. Działalność tych ludzi aktywizuje całą wieś i przynosi wielkie wymierne efekty dla Byciny.

Mniejszość Niemiecka


Z początkiem lat dziewięćdziesiątych powstało w Bycine koło Mniejszości Niemieckiej. W początkowych latach swojej pracy bardzo aktywne, zrzeszające dużą liczbę mieszkańców. Grupa ta posiada swoją świetlicę gdzie urządzane są okazjonalne spotkania i zebrania członków, organizowane są też wycieczki krajowe i zagraniczne.

Nieformalna Grupa Młodzieżowa


Z początkiem 2007 roku działa w sołectwie aktywna grupa skupiająca uczącą się młodzież. Spotykając się w świetlicy OSP organizują imprezy okazjonalne. Grupa ta brała czynny udział w tegorocznych Dożynkach Powiatowych w Rudzińcu, wystąpiła na otwartej sesji Rady Gminy Rudziniec.

Klub Seniora

Od kilku lat działa w Bycinie Klub Seniora. Powstał z inicjatywy Rady Kościelnej. Grupa ta działa prężnie i ciągle się rozwija. Organizuje imprezy okolicznościowe – otwarte dla wszystkich mieszkańców Byciny, spotkania wielopokoleniowe, ciekawe wycieczki krajoznawcze, wyjazdy na imprezy kulturalne i rozrywkowe.

Drogi

Przez środek wsi w kierunku wschód – zachód przebiega droga krajowa /ul. Pyskowicka/ nr 40, która jest drogą dojazdową do autostrady nr 4. Cechuje ją bardzo wysokie natężenie ruchu pojazdów o wysokim tonażu. Droga ta jest tylko w części zaopatrzona w jednostronny chodnik dla pieszych.
DK 40 dokładnie pod kątem prostym, w centrum wsi, w kierunku północ - południe, przecina droga powiatowa /ul. Szkolna/ całkowicie pozbawiona chodnika.
Reszta ulic to drogi gminne i transportu rolnego. Drogi gminne: Wąska i Zamkowa nie są utwardzone.
Bycina nie posiada tras dla ruchu rowerowego.
Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich dróg w sołectwie, ich przynależność i długość w km. Jak z powyższego zestawienia wynika 8,519 km to drogi gminne.

 

Lp.

Nazwa ulicy

Długość w km przynależność nawierzchnia
1 ul. Pyskowicka – DK 40 3,274 krajowa asfaltowa
2 ul. Szkolna 1,286 powiatowa asfaltowa
3 ul. Rolnicza 0,781 gminna asfaltowa
4 ul. Kasztanowa 0,922 gminna asfaltowa
5 ul. Słoneczna 0,171 gminna asfaltowa
6 ul. Strażacka 0,156 gminna bitumiczna
7 ul. Klubowa 0,180 gminna bitumiczna
8 ul. Leśna 0,750 gminna

asfaltowa

9 ul. Wąska

0,150

gminna nieutwardzona
10 ul. Parkowa 0,191 gminna bitumiczna
11 ul. Zamkowa 0,167 gminna nieutwardzona
12 ul. Krótka 0,138

gminna

bitumiczna
13 ul. Polna 0,200

gminna

asfaltowa
14 ul. Boczna 0,180 gminna kostka brukowa


Komunikacja publiczna – połączenia autobusowe

Całość połączeń autobusowych obsługuje PKS – Gliwice. Ich liczba ciągle maleje wraz z coroczną zmianą rozkładu jazdy. W ciągu tygodnia – w dni robocze i nauki szkolnej autobusy kursują średnio co 2 godziny. Dojazd do pracy i szkół w kierunku Gliwic jest w miarę sprawny, choć z roku na rok są zawieszane kolejne kursy autobusowe.
Jednak w soboty i niedziele autobusy nie kursują wcale, co jest istotnym utrudnieniem i powodem niezadowolenia mieszkańców.

Mieszkańcy Byciny nie mają wcale połączenia autobusowego z siedzibą Gminy – z Rudzińcem. Jest to odległość 15 km. Powszechne są ciągłe narzekania na taki stan rzeczy.

Kolej 

Przez teren sołectwa nie przebiega żadna pasażerska linia kolejowa. Najbliższa stacja PKP znajduje się w Paczynie i jest oddalona o ok. 4 km. Mieszkańcy – szczególnie młodzież ucząca się i studenci korzystają z tej możliwości dojazdu według swoich potrzeb.


5. Sfera gospodarcza

5.1 Przemysł

W Bycinie funkcjonuje jeden większy zakład pracy a jest to PROFET z główną dyrekcją w Osetnicy. Jest to zakład utylizacji odpadów zwierzęcych dający zatrudnienie kilku osobom z naszej miejscowości. Często udziela wsparcia różnym przedsięwzięciom na terenie sołectwa.

W naszej wiosce funkcjonują małe rodzinne przedsiębiorstwa zatrudniające po kilku pracowników. Są to:
 

 • Piekarnia „Smakosz”
 • Dwa warsztaty stolarskie
 • Dwa sklepy ogólnospożywcze i wielobranżowe
 • Dwa zakłady ogólnobudowlane
 • Restauracja
 • Warsztat elektromechaniki
 • Zakład elektroniki
 • Firmowy sklep mięsno-wędliniarski
 • Zakład mechaniki pojazdowej
 • Trzy przedsiębiorstwa usług transportowych


5.2 Rolnictwo

W sołectwie działalność rolnicza jest prowadzona w małej skali. Większość to rodzinne ,wielopokoleniowe gospodarstwa o powierzchni do 2 ha. Jest kilku rolników pracujących na areale większym niż 10 ha. prowadzących gospodarstwa specjalistyczne np. hodowla krów mlecznych.

5.3 Leśnictwo 

Lasy otaczające sołectwo należą do Nadleśnictwa Rudziniec i w większości są to mieszane kompleksy leśne. Stanowią doskonałą bazę do wypoczynku dla mieszkańców i przyjezdnych gości szczególnie w czasie zbiorów malin i grzybów.

6. Analiza SWOT

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

6.1  Silne strony: 

 • Lokalizacja miejscowości na szlaku turystyczno- krajoznawczym
 • Lokalizacja obiektów architektury wpisanych do rejestru zabytków – zespół pałacowo-folwarczny z XVII wieku
 • Walory krajobrazowo-turystyczne, bliskość zbiorników wodnych o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym
 • Dobra sieć handlowa, i usługowa
 • Rozległe tereny leśne wokół sołectwa
 • Uzbrojenie miejscowości w sieć wodociągową, kanalizacja w fazie projektu
 • Lokalizacja przy DK 40 – drodze dojazdowej do A-4 /bliskość autostrady/
 • Powszechna dostępność sieci telekomunikacyjnej i internetowej
 • Wielofunkcyjny obiekt sportowy z boiskami do gier zespołowych
 • Dobry stan oświetlenia ulicznego
 • Bliskość Kanału Gliwickiego i Śluzy Dzierżno z możliwością turystycznych atrakcji
 • Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców – segregacja śmieci na poziomie gospodarstw domowych
 • Brak dzikich wysypisk śmieci
 • Zachowanie i kultywowanie tradycji – przygotowanie do obchodów 750 - lecia miejscowości w 2013r.
 • Współpraca środowiska ze szkołą
 • Aktywne grupy społeczne: Rada Kościelna, OSP, LKS „Ślązak” Bycina, Koło Seniorów
 • Mniejszość Niemiecka, Nieformalna Grupa Młodzieżowa

 6.2  Słabe strony :

 • Brak przedszkola.
 • Brak placu zabaw – obiektu małej architektury do użytku publicznego
 • Brak estetyki i funkcjonalności w urządzeniu przestrzeni publicznej jaką jest centrum wsi
 • Słaba promocja miejscowości
 • Brak kanalizacji
 • Brak chodników przy głównych ulicach, szczególnie w części przy DK-40 i w całości przy drodze powiatowej 
 • Brak tras rowerowych przy szlaku turystyczno – krajoznawczym
 • Liczne grupy rowerzystów korzystają z pasów jezdni wraz z ciężkim transportem samochodowym i przy wysokim natężeniu ruchu 
 • Brak drogi dla rowerów przy DK-40 i drodze powiatowej dla ruchu lokalnego w obrębie sołectwa
 • Brak połączeń autobusowych z siedzibą Gminnego Urzędu w Rudzińcu
 • Niewystarczające połączenia komunikacyjne z miejscami pracy i nauki mieszkańców i z innymi miejscowościami Gminy
 • Częste przerwy w dostawie energii elektrycznej
 • Duża emigracja młodych ludzi w celach zarobkowych
 • Duża uciążliwość wzmożonego ruchu drogowego ciężkiego transportu dla mieszkańców i ich budynków mieszkalnych położonych przy DK-40 /wysoki i nieustanny poziom drgań powoduje niszczenie i uszkodzenia budynków.
 

 7.  Przewidywane do realizacji przedsięwzięcia w ramach Planu Odnowy Byciny w latach 2007 - 2013

Lp. Nazwa planowanego działania Określenie kryterium kolejności realizacji Czas realizacji działania Oczekiwane rezultaty Szacunkowy koszt planowanego działania
1.

Budowa placu zabaw w miejscu pomiędzy ul. Szkolną a obiektem sportowym
/ działka przy Szkole Podstawowej/

1


2008 -2009

Miejsce wspólnych zabaw najmłodszych mieszkańców wsi wobec braku przedszkola stworzy warunki do integracji młodych rodziców, pokaże alternatywny sposób aktywnego spędzania czasu rodziców z najmłodszymi dziećmi, zagospodarowane zostanie miejsce przy szkole, podniesie się atrakcyjność turystyczna wsi.

60000,-
2.

Utwardzenie drogi dojazdowej do strażnicy OSP i restauracji od strony ul. Szkolnej

2

2008 - 2009

 

Nastąpi poprawa estetyki centrum wsi i warunków życia, poprawie ulegnie stan dróg w sołectwie, przedłuży się żywotności pojazdów samochodowych

 

 

40000,-

 3. Przebudowa i modernizacja centrum wsi – poprawa estetyki przestrzeni publicznej, wykonanie chodnika na istniejącej ścieżce dla pieszych  2 2009-2011  Poprawi się estetyka Byciny poprzez wykonanie chodnika na ścieżce dla pieszych pomiędzy ul. Pyskowicką a ul. Szkolną – zwiększy się stan bezpieczeństwa mieszkańców, poprzez nowe urządzenie terenów zielonych poprawią się warunki życia, podniesie się atrakcyjność turystyczna sołectwa  100000,-
 4. Modernizacja obiektu sportowego LKS „ŚLĄZAK” Bycina  3  2009-2012  

Nastąpi poprawa stanu nawierzchni trawiastej głównego boiska do piłki nożnej i zostaną odprowadzone wody gruntowe, modernizacja i uzupełnienie ogrodzenia pozwoli na poprawę bezpieczeństwa na obiekcie, zostanie zmodernizowane oświetlenie, zbuduje się piłkołapy i boisko do piłki siatkowej.
Wymiana urządzeń do gry w koszykówkę poprawi bezpieczeństwo na tym boisku. To wszystko pomoże stworzyć miejsce i większe możliwości dla pełnego i aktywnego spędzania wolnego czasu oraz warunki do wychowania poprzez zdrowy i sportowy tryb życia.

 200000,-
 5. Modernizacja obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej  3  2010 - 2013  

Utwardzenie placu przed remizą i wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu strażnicy poprawi estetykę i warunki poruszanie się pieszych i pojazdów po tym terenie, zagospodarowanie niewykończonego poddasza /obecnie w stanie surowym/ pozwoli na wykorzystanie powstałych nowych powierzchni poprzez ich zagospodarowanie, ocieplenie części dachu nad garażem pomoże w oszczędności energii zużywanej na ogrzewanie budynku

 

 100000-, 

Cele planowanych inwestycji

 

Celem planowanych inwestycji jest przede wszystkim poprawa estetyki naszej miejscowości, podniesienie stanu bezpieczeństwa na jej terenie oraz rozwój i odnowa Byciny. W wyniku tych działań nastąpi podniesienie standardu życia mieszkańców a przyjezdnych gości zachęci do zatrzymania się u nas by odpocząć i zrelaksować się przed dalszą podróżą. Ponadto będzie to bodziec do dalszych działań społeczności lokalnej by przy pomocy innych instytucji państwowych i prywatnych pracować na rzecz wsi oraz rozwijać inne formy aktywności w zakresie kultury, turystyki i rekreacji. W konsekwencji wszystkie te poczynania przyczynią się do większej integracji społeczności nie tylko w obrębie wsi ale i okolicznych miejscowości.

 

OK

Ta strona korzysta z plików tekstowych cookies. Jeżeli nie chcesz aby na twoim urządzeniu były przechowywane pliki cookies - możesz wyłaczyć ich obsługę w swojej przeglądarce.

Wyłączenie obsługi cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności strony.

Brak włączenia blokowania plików cookies w twojej przeglądarce oznacza, iż wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w twoim urządzeniu końcowym.